Shanghai Recruitment Process Outsourcing (RPO) Center

Room 1001, Shui On Plaza
333 Huai Hai Zhong Road
Shanghai, 200021
China